PL EN RU

Polityka prywatności

Dzień dobry.

Szanowni Państwo, Drogi Kliencie!

Dbamy o Państwa  prywatność i chcemy, abyście w czasie korzystania z naszych usług,  czuli się bezpiecznie i komfortowo.  Poniżej znajdziecie Państwo najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych zgodnie  z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych GDPR „RODO”).

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

ADMINISTRATOR DANYCH: ISODOMUS ALUMINIUM Sp. z o. o. – Sp. komandytowa, z siedzibą w Prejłowie 36a, 11-030 Purda, KRS 0000330833, NIP 7393742994, REGON 280398681 jest Administratorem danych osobowych  klienta lub osób uprawnionych do reprezentowania klienta oraz pracowników klienta w związku z podjęciem współpracy przez klienta i ISODOMUS ALUMINIUM Sp. z o. o. – Sp. komandytowa.

PAŃSTWA DANE OTRZYMALIŚMY:

 1. bezpośrednio od Państwa,
 2. od podmiotu, który zawarł z ISODOMUS ALUMINIUM Sp. z o. o. – Sp. komandytowa umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz,
 3. od partnera / podmiotu trzeciego współpracującego z ISODOMUS ALUMINIUM Sp. z o. o. – Sp. komandytowa który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody,
 4. ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł, na podstawie Państwa zgody.

PRZETWARZAMY NASTĘPUJĄCE KATEGORIE DANYCH:

 1. dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres, nip, numer telefonu, adres poczty elektronicznej),

dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury,

 1. dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług,
 2. dane potrzebne do udostępnienia odpowiedniej oferty marketingowej i naszych usług jeśli została wyrażona zgoda.

PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE W CELU:

 1. zawarcia i realizacji  umowy, którą podpisaliście Państwo z ISODOMUS ALUMINIUM Sp. z o. o. – Sp. komandytowa,
 2. wypełnienia obowiązku prawnego, np. wystawienia faktury,
 3. realizacji wykonywanych działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
 4. wykonania umowy zawartej z ISODOMUS ALUMINIUM Sp. z o. o. – Sp. komandytowa na Państwa rzecz, jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot,
 5. marketingowym produktów i usług ISODOMUS ALUMINIUM Sp. z o. o. – Sp. komandytowa,
 6. marketingowych podmiotów trzecich oraz w celu prowadzenia badań rynku, opinii lub badań jakościowych, jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę i wyłącznie w zakresie, na jaki została udzielono zgoda.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH: w zależności od wykonywanych czynności:

 1. zawarcie i wykonanie umowy z ISODOMUS ALUMINIUM Sp. z o. o. – Sp. komandytowa,
 2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na ISODOMUS ALUMINIUM Sp. z o. o. – Sp. komandytowa,
 3. prawnie uzasadniony interes ISODOMUS ALUMINIUM Sp. z o. o. – Sp. komandytowa,
 4. wyrażona przez Państwa zgoda.

PODANIE DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
 2. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

ODBIORCY DANYCH:

 1. Państwa dane możemy ujawnić podmiotom z nami współpracującymi i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa powierzenia przetwarzania zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych.
 2. Jeżeli wyrażą Państwo właściwą i dobrowolną zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe podmiotom, z którymi ISODOMUS ALUMINIUM Sp. z o. o. – Sp. komandytowa współpracuje, by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych.
 3. Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do podmiotów spoza Unii Europejskiej.

UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ:

 1. prawo dostępu do swoich danych
 2. prawo do sprostowania,
 3. prawo do bycia zapomnianym,
 4. prawo do usunięcia,
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 7. prawo do niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (profilowanie),
 8. prawo do przeniesienia danych osobowych.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z ISODOMUS ALUMINIUM Sp. z o. o. – Sp. komandytowa lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić ISODOMUS ALUMINIUM Sp. z o. o. – Sp. komandytowa i jakie mogą być podnoszone wobec ISODOMUS ALUMINIUM Sp. z o. o. – Sp. komandytowa,
 2. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku określony we właściwych przepisach prawa.
 3. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.
 4. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z ISODOMUS ALUMINIUM Sp. z o. o. – Sp. komandytowa na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.

WYRAŻENIE I WYCOFANIE ZGODY:

 1. Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej.
 2. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną ISODOMUS ALUMINIUM Sp. z o. o. – Sp. komandytowa w związku z przetwarzaniem danych. Wystarczy wysłać e-mail na adres biuro@isodomus.pl lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na adres: ISODOMUS ALUMINIUM z o. o. -Sp.k., Prejłowo 36a, 11-030 Purda.
 3. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez ISODOMUS ALUMINIUM Sp. z o. o. – Sp. komandytowa jest legalne.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM: Administrator nie jest zobowiązany do powołania Inspektora Ochrony Danych. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub  skorzystania ze swoich uprawnień każda osoba może  zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji na  adres e-mail: biuro@isodomus.pl.

Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Oferta

Facebook

Wyszukaj na stronie

Szybki kontakt

ISODOMUS ALUMINIUM
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.

Prejłowo 36A
11-030 Purda

tel.: +48 (89) 527 48 26
fax.: +48 (89) 523 65 22
biuro@isodomus.pl

Informacja 24H
+48 660 733 693

Copyright (C) isodomus.pl | Polityka prywatności Realizacja: Estymo - tworzenie stron www